no_slider
Algemeen
Expertise
Beelden
Glasparel+ » projecten
 • Glasparel+

  Ten zuiden van Waddinxveen is de Glasparel+ gelegen, een gebied dat in de komende jaren een transformatie ondergaat van agrarisch gebruik naar glastuinbouw, wonen en werken. Het gebied Glasparel+ heeft een bruto oppervlak van circa 180 ha en ligt globaal tussen de bestaande kern van Waddinxveen, de A12, het toekomstige bedrijventerrein A12 Noord en het bestaande glastuinbouwgebied langs de Bredeweg.

  Het noordwestelijke deel van het gebied zal worden ontwikkeld tot grootschalig duurzaam glastuinbouwgebied de Glasparel. Langs de centraal gelegen Plasweg komt een zone waar ca. 120 woningen worden gerealiseerd in een robuuste groenblauwe zone met een nieuw verbindingswater. In de hoek Zesde Tochtweg – Plasweg ligt het tracé van de toekomstige nieuwe randweg van Waddinxveen, de Bentwoudlaan/Vredenburghlaan. Dit tracé zal worden ingepast in een groene setting, met aan beide zijden van de Bentwoudlaan een ontwikkeling van agribusiness: het Businesspark Vredenburgh. Aan de zuidzijde, tussen Bredeweg en Glasparel, wordt voorzien in circa 9 woonwerkkavels.

  In het zuidelijke deel, tussen Plasweg en Beijerincklaan, ligt de focus van de ontwikkeling op logistieke bedrijvigheid. Hiertoe zal een gebied aansluitend aan de Beijerincklaan worden ontwikkeld als logistiek bedrijventerrein, het LogistiekPark A12. Direct aan de Plasweg worden enkele woningen gerealiseerd en is er ruimte voor een overgangszone tussen logistiek en wonen, die wordt ingevuld met kleinschalige bedrijvigheid met een lage milieucategorie.

  De locatie kent in de planvorming een lange voorgeschiedenis met hoge ambities in ruimtegebruik en duurzaamheid. Deze ambities zijn vertaald in concrete, haalbare doelstellingen in het ruimtelijke ontwerp. Innovatief is het gezamenlijke gietwatersysteem dat wordt aangelegd, waarbij regenwater dat valt op de daken van logistieke bedrijven wordt gebruikt in de glasteelt. Ook wordt voorzien in de aanleg van een duurzaam warmtesysteem voor glastuinbouw en bedrijven.

  Onze Diensten

 • Expertise

  Plan en Project ondersteunt de ontwikkelende partij door het voeren van het project- en procesmanagement voor de ontwikkeling. We begeleiden op integrale wijze het ontwerpproces van tekenen en rekenen en het planologische proces. Met als resultaat dat er binnen twee jaar is gekomen van algemene uitgangspunten naar een concreet plan met ruimtelijk ontwerp, beeldkwaliteitsopzet, bestemmingsplan en onderzoeken. Daarnaast brengen we planologische kennis in en stellen we de grondexploitatie op en beheren deze. Ook begeleiden wij de ontwikkelaar bij onderhandelingen en samenwerking met overheden en marktpartijen en bij de realisatie.

 • Beelden

Aanspreekpunt

Ruud Broekman

06 57 56 62 69
Bel ons voor een vrijblijvend gesprek 073 744 0182 of mail ons